Integrirana mobilnost na području grada Šibenika

 Integrirana mobilnost na području grada Šibenika

OPĆENITO O PROJEKTU:

 

Projekt integrirane mobilnosti na području Grada Šibenika usmjeren je na istovremeno rješavanje niza utvrđenih razvojnih izazova iz sektora prometa na području Šibenika.

Analize provedene u sklopu izrade Master plana održive urbane mobilnosti Grada Šibenika, pokazuju kako različite vrste prijevoza na području grada nisu međusobno integrirane te postoji vrlo slaba ili nikakva koordinacija u voznim redovima i u funkcionalnoj povezanosti različitih vidova prijevoza.

Isto tako postoji nedostatak parkirnih mjesta za stanovnike povijesne jezgre i otoka, što je jedan od faktora koji doprinose depopulaciji povijesne jezgre te smanjenju gospodarske aktivnosti u istima.

Nepostojanje informacijskog sustava koji korisnicima omogućava lako pronalaženje parkirnih mjesta dovodi često, a posebice tijekom ljetnih mjeseci, do iznimno velikih gužvi te kruženja vozila ulicama i oko povijene jezgre u potrazi za parkirnim mjestom. Navedeno dovodi do zagušenja, povećanog zagađenja zraka, povećanog rizika od prometnih nesreća, smanjenja kvalitete javnog gradskog prijevoza, kao i do pada opće kvalitete života na području povijesne jezgre Šibenika.

 

Projektom su navedeni izazovi adresiraju realizacijom četiri osnovne komponente:

  1. Izrada studije organizacije i integracije javnog prijevoza
  2. Izrada aplikacije
  3. Izgradnja i opremanje logističkog centra Poljana
  4. Nabava autobusa ( uz popratno opremanje autobusnih stajališta info dispayima).

 

Izrada studije organizacije i integracije javnog prijevoza usmjerena je na definiranje modela organizacije i uspostave javnog gradskog autobusnog prijevoza, modela razvoja platforme za

integriranu mobilnost na području Grada Šibenika prema MaaS (Mobility as a Service) konceptu, uspostavu i organizacijski aspekt djelovanja centra za upravljanje mobilnošću, pokretanje

koordinacije s povezanim projektima iz sektora prometa na području Šibenika, definiranje modela jedinstvenog sustava naplate karata i e-plaćanja.

Centar za upravljanje mobilnošću bit će smješten u prostoru logističkog centra Poljana, a bit će zadužen za praćenje i razvoj sustava koji doprinose integriranoj mobilnosti na području Grada

Šibenika, odnosno postat će s vremenom i daljnim razvojem kapaciteta u pravom smislu mobility manager. Centar za upravljanje mobilnošću radit će na razvoju i održavanju ticketing

sustava, modela e-plaćanja, praćenju i održavanju aplikacije kojom će korisnicima biti omogućena rezervacija parkirnih mjesta, kupnja karata te pregled dostupnih javnih parkirnih mjesta u

cijelom gradu. Centar za upravljanje mobilnošću ujedno će prikupljati i anlizirati podatke vezane uz sve vrste prometa na području grada u svrhu osiguravanja maksimalne integracije

različitih oblika prometa. Svi navedeni elementi djelovanja centra definirat će se studijom u okviru provedbe projekta.

Uspostava platforme za integriranu mobilnost na području Grada Šibenika obuhvaća prvi korak u integraciji cjelokupnog prometnog sustava Grada Šibenika. Platforma za integriranu

mobilnost temelji se na MaaS konceptu, odnosno konceptu Mobility as a Service. U okviru projekta definirat će se i razvit model ovakve platforma prilagođen potrebama i mogućnostima na

području Grada Šibenika.

Aktivnost koordinacije s ostalim projektima iz sektora prometa na području Šibenika (uvođenje nove kružne brodske linije Mandalina-Banj-Martinska-Sv.Nikola-Dumboka-Mandalina, pilot

projekt povezivanja grada Šibenika autobusnim linijama sa zračnim lukama Zadar i Split, uređenje nekoliko novih stajališta za autobuse na području Starog Pazara) obuhvatit će razradu

modela integracije istih u sustav integriranog prometa na području Grada Šibenika sa svrhom pravovremene integracije obilježja navedenih projekata u platformu za mobilnost, odnosno u

cjelokupan sustav integrirane mobilnosti na području grada.

Studijom će se također definirati najprikladniji model za organizaciju i uspostavu javnog gradskog autobusnog prijevoza, model za razvoj sustava naplate prijevoznih i parkirnih karata koji će

obuhvaćati sve oblike prometa dostupne na području Grada Šibenika. Izravno povezana s ovom je komponenta razvoja modela za e-plaćanje u prometu. U tu svrhu razvit će se gradska

kartica kao unaprjeđenje integrirane prijevozne karte, kojom će se korisnicima, odnosno putnicima, olakšati korištenje različitih prijevoznih usluga u gradu.

Aplikacija za pametne telefone razvit će se za operativne sustave na različitim platformama, kao što su android, iOS i windows. Korisnici će aplikaciju moći besplatno preuzeti na mobilne

uređaje. Aplikacija će sadržavati minimalno sljedeće mogućnosti: pregled slobodnih parkirnih mjesta na području Grada Šibenika, opcija rezervacije parkirnog mjesta za određeno

vremensko razdoblje dana, kupnju parkirnih karata, kupnju prijevoznih karata za različite oblike prijevoza u gradu (autobus, brod, bicikl), planiranje putovanja korištenjem opcije pregleda

povezanosti voznih redova različitih oblika prijevoza, prikaz lokacija i mreže cjelokupnog prometnog sustava (lokacije parkirališta, autobusnih stanica i kolodvora, trajektne i brodske luke i

stajališta na otocima, stanice sustava javnih bicikala, pješačkih zona, smjerova kretanja na ulicama, radova i ograničenja u prometu i sl.).

 

Izgradnja i opremanje logističkog centra Poljana fizička je komponenta projekta prilikom koje će se na lokaciji Trga Poljana na mjestu postojećih 88 parkirnih mjesta (koja trenutno ne

dopuštaju trgu narav izvorne funkcije – javne površine) izgraditi podzemni logistički centar u sklopu kojeg će se nalaziti centar za upravljanje mobilnošću, punionice za električna vozila,

prostor za opskrbu stare gradske jezgre (pretovar robe iz dostavnih vozila na električno dostavno vozilo za opskrbu gospodarskih subjekata i stanovnika povijesne jezgre), te će sadržavati

Izgradnja i opremanje logističkog centra Poljana fizička je komponenta projekta prilikom koje će se na lokaciji Trga Poljana na mjestu postojećih 88 parkirnih mjesta (koja trenutno ne

dopuštaju trgu narav izvorne funkcije – javne površine) izgraditi podzemni logistički centar u sklopu kojeg će se nalaziti centar za upravljanje mobilnošću, punionice za električna vozila,

prostor za opskrbu stare gradske jezgre (pretovar robe iz dostavnih vozila na električno dostavno vozilo za opskrbu gospodarskih subjekata i stanovnika povijesne jezgre), te će sadržavati ukupno 256 parkirnih mjesta koja imaju svrhu kompenzacije parkirnih mjesta koja se ukidaju na ulicama u i oko povijesne jezgre, kao i svrhu osiguravanja dovoljnog broja parkirnih mjesta za

stanovnike povijesne jezgre i otoka čime se doprinosi revitalizaciji ovih prostora kroz doprinos povećanju kvalitete života s prometnog aspekta.

U svrhu unaprjeđenja javnog autobusnog prijevoza nabavit će se 11 novih niskopodnih autobusa koji će prometovati na ukupno sedam linija gradskog autobusnog prijevoza u Šibeniku.

Popratno će se info displayima koji pružaju osnovne informacije putnicima opremiti 17 stajališta na području grada Šibenika. Navedenim se značajno podiže kvaliteta, sigurnost, dostupnost i

atraktivnost javnog autobusnog prijevoza u Šibeniku. Projektom se osuvremenjuje postojeći vozni park, odnosno vozila koja prometuju na linijama autobusnog prijevoza, pri čemu na

području Grada Šibenika prometuje ukupno 27 autobusa javnog prijevoza, dok će 11 novih autobusa prometovat na gradskim lijinama na području samog naselja Šibenik.

Glavni ciljevi koji će se ostvariti projektom su doprinos promjeni modalne strukture putovanja na području Grada Šibenika u korist održivih oblika prijevoza, doprinos povećanju broja

putnika u javnom gradskom prijevozu, smanjenje emisija štetnih plinova vozila te doprinos demografskoj revitalizaciji povijesne jezgre i otoka.

Osnovna ciljna skupina kojoj projekt izravno doprinosi su prvenstveno stanovnici Grada Šibenika koji će ostvarivati izravnu svakodnevnu korist od unaprjeđenog prometnog sustava,

odnosno njegove kvalitete. Ponajviše se to odnosi na stanovnike povijesne jezgre i stanovnike otoka koji će izravne koristi ostvariti u vidu poboljšane opskrbe, olakšane mogućnosti

planiranja putovanja te dostatnih parkirnih mjesta za osobna vozila. Dnevni migranti koji svakodnevno dolaze u sam grad također će osjetiti izravnu korist s obzirom na povećane

mogućnosti putovanja i kvalitetu istog.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 99.347.734,78 HRK, dok procijenjeni iznos prihvatljivih troškova iznosi 86.807.848,05 HRK, od kojih se 73.786.670,83 HRK planira sufinancirati iz

Kohezijskog fonda, a 13.021.177,22 HRK iz sredstava korisnika. Neprihvatljiv iznos od 12.539.886,73 HRK odnosi se na troškove PDV-a koji nisu prihvatljivi za prijavitelja u sklopu realizacije

projekta. Ukupno trajanje projekta je 42 mjeseca (7/2018-12/2021).

 

www.strukturnifondovi.hr

Copyright © 2007 - 2022   •   Gradski parking d.o.o.   •   Sva prava pridržana.
Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja